haggadah

6. הלל המצרי והלל הגדול

יחידות ההלל שבספר החמישי של תהלים הן מאבני היסוד החשובות ביותר של הגדה של פסח. בשיעורים אלו נבאר את הקשרם של יחידות ההלל בתוך ספר תהלים, את יחסי הגומלין בין יחידות ההלל לסיפור יציאת מצרים, ואת האופן בו ההגדה מעצבת את ליל הסדר באמצעות ההלל.

6. הלל המצרי והלל הגדול Read More »

1. יציאת מצרים לפי הארכיאולוגיה והתרבות של מצרים

הסיפור המכונן של עם ישראל הוא סיפור יציאת מצרים. סיפור זה איננו פנימי בלבד, הוא משופע בהתייחסויות לתרבות מצרים העתיקה. בשיעורים אלו נבאר את סיפור יציאת מצרים מתוך התייחסויות אלו, נתאר את תרבות מצרים מתוך הממצא הארכיאולוגי העשיר ומכך נלמד על ייחודה של ברית ה’ עם ישראל בתרבות העמים והאלילים שבתוכה נוסדה. חדש באתר: “זכר

1. יציאת מצרים לפי הארכיאולוגיה והתרבות של מצרים Read More »

דילוג לתוכן